top of page
Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a jiných podobných akcí pro děti pořádaných
 

Funtasia - Agata Gryczová

IČ: 19747969

Oldřichovice 904, 73961 Třinec

www.funtasia.cz, e-mail: tabory.funtasia@gmail.com, tel. 723 245 475

 

Agata Gryczová jako pořadatel dětských táborů a rekreací (dále jen “poskytovatel“) pro zabezpečení služeb souvisejících s organizací dětských táborů a jiných podobných akcí pro děti (dále jen „táborů“) vydává tyto Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích (dále jen „podmínky“).

 

Tyto obchodní podmínky poskytovatele upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi poskytovatelem a zákazníkem, jehož předmětem jsou dětské rekreační pobyty na letním táboře určený pro zdravé děti od 6 do 17 let, které nevyžadují zvláštní péči a mohou se bez omezení přizpůsobit táborovému režimu.

 

1. Smluvní vztah

Zákazníkem se rozumí nezletilé dítě, které je přihlášené na pobyt/dětský tábor a zákazníkem je také zákonný zástupce nezletilého dítěte. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a zákazníkem, v případě nezletilého dítěte jeho zákonným zástupcem (dále jen „zákazník“) se řídí ustanoveními Občanského zákoníku a je upraven těmito Všeobecnými podmínkami. Poskytovatel si vyhrazuje právo uvést v prodejních materiálech odlišné podmínky, které mají přednost před těmito podmínkami. V souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracovávání osobních údajů je poskytovatel jako zpracovatel oprávněna ke zpracování a uchování osobních údajů získaných od zákazníků, za účelem řádného zajištění tábora, k čemuž mu zákazník uděluje souhlas. Poskytovatel je v tomto smluvním vztahu správcem osobních údajů a zavazuje se nakládat s osobními údaji zákazníka v souladu s platnou legislativou, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Podrobné zásady o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v Informaci o zásadách zpracování a ochraně osobních údajů uživatelů webových stránek www.funtasia.cz – GDPR, které jsou umístěny na webových stránkách.

 

2. Přihlášení na tábor a potvrzení účasti

 

2.1. K účasti na táboře se zákazník může přihlásit jen prostřednictvím řádně vyplněné přihlášky. Řádně vyplněná přihláška doručená poskytovateli je pro zákazníka závazná. Zákazník odesláním přihlášky na dětský tábor vyslovuje souhlas s těmito Všeobecnými podmínkami účasti a souhlasí se Zásadami zpracování osobních údajů. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout přihlášku zákazníka. Za odmítnutí přihlášky se považuje její nepotvrzení poskytovatelem.

 

2.2. Přihlášku lze poskytovateli odeslat:

Prostředky komunikace na dálku v podobě on-line formuláře umístěného na webových stránkách www.funtasia.cz, kde jsou uvedeny podstatné náležitosti smluvního vztahu a cena tábora. Ostatní práva a povinnost smluvních stran se řídí těmito Obchodními podmínkami, není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

 

2.3. Vyplněním a odesláním přihlášky vyjadřuje zákazník souhlas s těmito Všeobecnými podmínkami účasti a zároveň prohlašuje, že se s nimi řádně seznámil. Zákazník taktéž prohlašuje, že se seznámil s Táborovým řádem, který je přílohou všeobecných obchodních podmínek.

 

2.4. Smluvní vztah (uzavření smlouvy o poskytnutí služeb – dále jen „smlouvy“) vzniká okamžikem, kdy potvrzení přihlášky poskytovatelem spolu se zálohovou fakturou je doručeno zákazníkovi (na e-mailovou adresu zákazníka) a částka uvedená na faktuře je ze strany zákazníka řádně uhrazena. K uzavření smluvního vztahu dochází dále v okamžiku, kdy dojde k uhrazení zálohy nebo plné ceny tábora zákazníkem převodem na bankovní účet poskytovatele dle instrukcí, které mu poskytovatel pro tuto platbu poskytne.

 

2.5. V případě, že rezervace není ve lhůtě 7 pracovních dnů (nebo do termínu splatnosti faktury) potvrzena ze strany zákazníka úhradou zálohové platby či plné ceny tábora na účet poskytovatele, vyhrazuje si poskytovatel právo rezervaci tábora bez náhrady zrušit a nabídnout pobyt jinému zájemci.

 

3. Cena tábora, úhrada služeb

Celková cena tábora je splatná ke 7 dni od odeslání přihlášky. Cena pobytového tábora činí 3200 Kč, cena příměstského tábora je 2000 Kč.

 

4. Rozsah služeb, příplatkové aktivity

 

4.1 Cena pobytu je cenou smluvní. Plná cena pobytu či zálohová cena dle ceníku na www.funtasia.cz se považuje za uhrazenou v okamžiku připsání platby na účet poskytovatele.

Pro rozsah služeb je závazný rozpis uvedený ve smlouvě/faktuře.

a) Délka akce je určena termíny a časy uvedenými ve smlouvě/faktuře/přihlášce na tábor.

b) Cena zahrnuje služby, které jsou pro dané akce vyjmenovány (týká se i příplatkových aktivit). Za nevyužití služeb zákazníkem se náhrada neposkytuje.

c) Z účasti na táboře nevyplývá pro zákazníka právo na žádné jiné plnění a služby než ty, které tvoří součást tábora výslovně stanovené ve smlouvě/faktuře/přihlášce.

 

Cena pobytu zahrnuje ubytování, stravování (běžný stravovací režim, poskytovatel nemůže zajistit dietní režim, který nebyl předem písemně schválen poskytovatelem) a výchovný a zdravotnický dozor všech účastníků tábora dle platných legislativních norem, vztahujících se na jiné podobné akce pro děti.

 

Základní cena pobytu nezahrnuje dopravu, úrazové pojištění dítěte.

 

Pobytový tábor

Nástup na tábor je v den zahájení objednaného turnusu. Čas nástupu je specifikován v základních pokynech k pobytu, které budou zákazníkovi zaslány nejpozději 1 měsíc před začátkem objednaného turnusu. Stravování začíná dopolední svačinou. Při ukončení pobytu si zákazník vyzvedne své dítě na táboře v den ukončení objednaného turnusu. Čas odjezdu je specifikován v základních pokynech k pobytu, které budou zákazníkovi zaslány nejpozději 1 měsíc před začátkem objednaného turnusu. Stravování končí odpolední svačinou. Charakter ubytování odpovídá stáří táborového areálu.

 

Příměstský tábor

Nástup na tábor je každý den v čase, který je specifikován v základních pokynech k táboru, které budou zákazníkovi zaslány nejpozději 1 měsíc před začátkem objednaného turnusu. Po ukončení denního programu zákazník vezvedne dítě v čas, který je specifikován v základních pokynech k pobytu, které budou zákazníkovi zaslány nejpozději 1 měsíc před začátkem objednaného turnusu.  Každý den je zajištěná pro děti dvakrát svačina, oběd a pitný režim.

V případě jakýchkoliv požadavků na zvláštní stravování (bezlepkové, vegetariánské atp.) je nutné o tomto dát písemně vědět poskytovateli, který si vyhrazuje právo schválit a zpoplatnit toto zvláštní stravování. Zároveň si vyhrazuje právo na nepřijetí dítěte z důvodu omezené kapacity provozu kuchyňského personálu.

 

Poskytovatel nabízí možnost příplatkových aktiv, které nejsou zahrnuty v ceně tábora a jsou uvedeny na stránkách www.funtasia.cz a tyto si zákazník objednává prostřednictvím vyplněného formuláře, který bude zaslán nejpozději 1 měsíc před začátkem turnusu a vyplněním potřebných souhlasů.

 

Zákazník bere na vědomí, že nejpozději při zahájení tábora je povinen poskytovateli předat podepsaný a lékařem potvrzený formulář, potvrzení o bezinfekčnosti, souhlas s ošetřením dítěte a kopii průkazky zdravotní pojišťovny dítěte.

 

5. Změny služeb

a) Poskytovatel je oprávněn provést změny sjednaných služeb tj. měnit dobu konání tábora, změnit jeho program, trasu, druh dopravy, objekt ubytování apod. a to v případech, které úmyslně nezpůsobil, tedy nastanou-li okolnosti, které poskytovateli brání poskytnout služby.

b) Změny sjednaných služeb je poskytovatel povinen oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu poté, co se o takových okolnostech dozví.

c) Nesouhlasí-li zákazník s těmito změnami, je oprávněn do pěti dnů od obdržení oznámení o změnách služeb od smlouvy písemně odstoupit.

d) Pokud tak neučiní, je tato skutečnost považována za souhlas s provedenými změnami ze strany zákazníka.

 

6. Zrušení tábora ze strany zákazníka, změna smlouvy

a) Zákazník je oprávněn zrušit svou smlouvu s poskytovatelem kdykoliv před odjezdem na tábor. Zrušení tábora musí být provedeno písemně doručením poskytovateli elektronicky na emailovou adresu funtasia.tabory@gmail.com.

b) Pro určení doby zrušení je rozhodující doručení oznámení o zrušení tábora na elektronickou adresu/e-mail poskytovatele.

c) Poskytovatel má právo na storno poplatky z ceny tábora při zrušení smlouvy nebo při nenastoupení na tábor. Storno poplatky se účtují za každého zákazníka ve výši:

- 0 Kč za osobu při zrušení pobytu více než 30 dní před nástupem,

- 50% z ceny pobytu při zrušení mezi 30. - 15. dnem včetně před datem nástupu,

- 75% z ceny pobytu při zrušení mezi 14. - 8. dnem včetně před datem nástupu,

- 100% z ceny pobytu při zrušení od 7. dne před nástupem na tábor a při nenastoupení na tábor.

- 0 Kč v případě náhradníka z Vaší strany

- 50% za osobu v případě písemného zrušení přihlášky z důvodu nemoci (nutné doložení lékařské zprávy), nutné oznámení nejpozději 3 dny před začátkem objednaného turnusu.

- 50% Kč za osobu v případě písemného zrušení přihlášky z důvodu úrazu (nutné doložení lékařské zprávy), nutné oznámení nejpozději 3 dny před začátkem objednaného turnusu.

- 75% za osobu v případě písemného zrušení přihlášky z důvodu nemoci (nutné doložení lékařské zprávy), oznámení méně než 3 dny před začátkem turnusu.

- 75% za osobu v případě písemného zrušení přihlášky z důvodu úrazu (nutné doložení lékařské zprávy), oznámení méně než 3 dny před začátkem turnusu.

d) Zákazník je oprávněn písemně oznámit poskytovateli, nejpozději ve lhůtě 5 dnů před nástupem, že se táboru místo přihlášeného zákazníka zúčastní jiná osoba (dále jen „náhradník“). Náhradník musí též splňovat předpoklady pro zákazníka akce. Dnem doručení písemného oznámení o změně zákazníka spolu s řádně vyplněnou přihláškou k účasti na táboře poskytovateli se náhradník stává zákazníkem. Původní zákazník a náhradník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny tábora.

e) V případě zrušení smlouvy zákazníkem si poskytovatel vyhrazuje lhůtu 30 dní pro vyúčtování smlouvy/pobytu.

 

7. Změna a zrušení příplatkové aktivity

Zákazník je oprávněn změnit nebo zrušit příplatkovou aktivitu kdykoliv před nastoupením na tábor. Storno nebo změna příplatkové aktivity objednané společně s táborem je považováno za změnu smlouvy. Po nástupu na tábor lze příplatkovou aktivitu změnit pouze na příplatkovou aktivitu v cenově stejné, nebo vyšší hladině.

 

8. Zrušení tábora ze strany poskytovatele

Poskytovatel může před nástupem na tábor odstoupit od smlouvy nebo po nástupu na tábor smlouvu vypovědět v následujících případech:

a) v důsledku poskytnutí nesprávných či neúplných údajů zákazníkem ve smlouvě/přihlášce

b) v důsledku tzv. “vyšší moci“, tj. z důvodů, kterým nebylo možno zabránit, či je při uzavírání smlouvy předvídat. V tomto případě, obdrží zákazník uhrazenou částku za tábor v plné výši zpět. Zároveň nemá nárok na žádné další náhrady.

c) V případě nenaplnění minimálního počtu zákazníku, tj. alespoň 20 osob na turnus.

d) Pokud je zákazník v prodlení s úhradou zálohy nebo doplatku ceny tábora déle jak 7 dní od data splatnosti uvedeného na příslušných fakturách. V případě, že je zákazník v prodlení s úhradou ceny tábora méně jak 7 dní, ale zároveň již nastal den nástupu na tábor, může poskytovatel odmítnout plnění do doby zaplacení dlužné částky na účet poskytovatele.

e) Pokud dítě vážně narušuje průběh pobytu, a to zejména závažným či opakovaným porušováním Táborového řádu (Příloha č.1 obchodních podmínek).

f) V případě nedodání kompletní dokumentace zákazníkem při zahájení tábora, tj. zákazníkem podepsaný a lékařem potvrzený formulář, potvrzení bezinfekčnosti, souhlas s ošetřením dítěte a kopie průkazky zdravotní pojišťovny dítěte.

 

10. Vyloučení zákazníka z tábora

10.1. Poskytovatel má právo vyloučit zákazníka z tábora v průběhu trvání akce z následujících důvodů:

 

a) zhorší-li se zdravotní stav zákazníka tak, že léčení nebude možné (dle úvahy zdravotníka či lékaře) v prostorách areálu konání akce nebo bude jeho zdravotní stav ohrožovat zdravotní stav ostatních zákazníků (zejména infekční onemocnění, úraz, podezření na nemoc či úraz, apod.). V tomto případě poskytovatel vrací částku za nevyužité příplatkové aktivity a 200 Kč vč. DPH za každý nezapočatý den turnusu.

b) pokud zákazník bude přechovávat nebo požívat alkoholické nápoje, cigarety nebo jiné návykové látky, svévolně opustí areál konání akce nebo program, svojí agresivitou nebo jiným způsobem bude nebezpečný sobě nebo ostatním zákazníkům, anebo pokud nebude respektovat řád akce (táborový řád) a pokyny výchovných pracovníků.

 

10.2. V případě vyloučení zákazníka z výše uvedených důvodů hradí vyloučený zákazník veškeré náklady spojené s ukončením pobytu na táboře (např. sankce hrazené poskytovatelem třetím stranám). Poskytovatel v případě uvedeném v článku 10.1. odstavec b) nevrací alikvotní část ceny akce ani případných dalších zákazníkem uhrazených služeb a nelze použít storno pojištění.

 

10.3. V případě, že poskytovatel rozhodne o ukončení pobytu na táboře nezletilého dítěte, zákonný zástupce zajistí odvoz dítěte z akce nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy mu poskytovatel informaci o vyloučení zákazníka sdělí. Zákazník se zavazuje uhradit škody a veškeré náklady související s dopravou nezletilého dítěte zákonnému zástupci pokud si dítě včas sám nevyzvedne (zejména náklady na cestovné dítěte i výchovného personálu).

 

11. Vyloučení odpovědnosti poskytovatele

Zákazník je povinen poskytovateli oznámit všechna známá zdravotní omezení nezletilého dítěte, popř. sdělit informace o aplikovaných lécích či zdravotních pomůckách a dítě těmito léky a pomůckami vybavit. Má se za to, že zákazník uzavřením smlouvy osvědčuje zdravotní způsobilost k účasti a programu na táboře. Veškerá rizika spojená se zdravotním stavem zákazníka, v případě, že zdravotní stav není poskytovateli patřičně doložen, nese výhradně sám zákazník. Poskytovatel nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození cenných věcí a předmětů, které nejsou na akci vhodné, zejména se jedná o šperky, větší obnos peněz či elektroniku.

 

12. Reklamace služeb

a) V případě, že rozsah nebo kvalita služeb akce neodpovídá smluvním podmínkám, vzniká zákazníkovi právo reklamace.

b) V průběhu tábora je zákazník povinen případnou reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být včas sjednána náprava na místě samém. V zásadě platí, že reklamace, má-li splnit svůj účel, musí být uplatněna ihned poté, co zákazník zjistí skutečnosti, které mohou být předmětem reklamace tak, aby závadný stav byl neprodleně odstraněn, služba doplněna nebo poskytnuta nově. Pro uplatnění reklamace musí být předloženo písemné potvrzení vzniklých škod nebo poruch plnění podepsané zástupcem poskytovatele. Bez tohoto potvrzení nebude reklamace uznána. Pokud nebude reklamace uplatněna okamžitě na místě, zmenšuje se nebo zcela zaniká nárok zákazníka na náhradu všech později vzniklých škod, které by při včasném oznámení nevznikly nebo mohly být odstraněny. Reklamace tábora musí být uplatněna písemně u poskytovatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců od skončení tábora.

 

13. Další ujednání

a) Zákazník prohlašuje, že jeho dítě bylo očkováno v souladu s platnou legislativou. V opačném případě se zákazník zavazuje uhradit poskytovateli veškeré případné finanční postihy, které by v důsledku nedodržení tohoto legislativního požadavku poskytovateli vznikly.

b) V případě, že v rámci vstupní zdravotní prohlídky při nástupu na tábor budou u dítěte zjištěny známky akutního onemocnění vyhrazuje si poskytovatel právo nepřijmout dítě k táborovému pobytu až do plného uzdravení a to bez možnosti uplatnění jakýchkoliv finančních nároků ze strany zákazníka.

c) Zákazník souhlasí, že skladování jakýchkoliv léků u dětí je v průběhu pobytu zakázáno – zákazník se zavazuje veškeré léky předat při nástupu na tábor přímo táborovým zdravotníkům.

d) Poskytovatel přejímá hmotnou odpovědnost pouze za cennosti (hotovost, mobilní telefon atp.), které dítě svěřilo svému vedoucímu. Za ztrátu či krádež cenností, které si dítě v průběhu pobytu ponechalo u sebe, nenese poskytovatel odpovědnost.

e) Zákazník bere na vědomí, že mezi ZAKÁZANÉ PŘEDMĚTY v rámci pobytu patří alkohol, drogy, cigarety (včetně elektronických) a nahřívače tabáku (IQOS), doutníky, žvýkací, šňupací tabák a nikotinové sáčky, zbraně, airsoftové zbraně, nože, pyrotechnika, časopisy či jiné předměty s erotickou tématikou a stejně tak notebooky a televizní přijímače.

f) Zákazník bere na vědomí, že není v průběhu tábora dětem povolena konzumace nápojů typu birell, radler, cider apod,, stejně jako konzumace energetických drinků. Z toho důvodu není vhodné vybavovat děti těmito nápoji.

g) Zákazník dává poskytovateli souhlas s provedením prohlídky osobních věcí svého dítěte v případě podezření na závažné porušení Táborového řádu (například jedná-li se o podezření krádeže, či zakázaných předmětů – viz čl. 13. bod e).

h) Zákazník dává poskytovateli souhlas s provedením orientační zkoušky na přítomnost alkoholu či drog v případě, že u jeho dítěte dojde ke vzniku podezření na závažné porušení Táborového řádu. V případě odmítnutí dítěte podrobení se dechové zkoušce je považován test na alkohol jako pozitivní a zákonný zástupce je povinen vyzvednout si své dítě okamžitě po telefonickém oznámení kohokoliv z vedení tábora. Poskytovatel má právo přivolat v tomto případě Policii ČR (PČR) a Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD).

ch) Zákazník nese odpovědnost za škody, které dítě v době pobytu na táboře úmyslně či z nedbalosti způsobí na vybavení rekreačního zařízení. V případě finančních nákladů na opravu nebo výměnu takto poškozeného zařízení se zákazník zavazuje vzniklou škodu uhradit v hotovosti při ukončení pobytu nebo převodem na základě vystavené faktury.

i) K ukončení táborového pobytu dítěte může dojít výhradně v doprovodu zákonného zástupce, nebo na základě jím podepsaného písemného souhlasu.

 

14. Závěrečná ustanovení

a) Vyplněním a odesláním přihlášky (návrhu smlouvy), dostupné na www.funtasia.cz, zákazník bere na vědomí a souhlasí s těmito Všeobecnými podmínkami a těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu je respektuje.

b) Poskytovatel ručí za správnost popisu služeb, nikoli však za správnost údajů uvedených v prospektech, jejichž není vydavatelem.

c) Zákazník souhlasí s použitím jeho osobních údajů pro potřeby poskytovatele, a to výhradně za účelem zasílání nabídek dětských táborů a rekreací a tělovýchovných akcí a jiných podobných akcí pro děti pořádaných poskytovatelem.

d) Termín "katalog" zahrnuje veškerý písemný nabídkový materiál poskytovatele, který byl zákazníkovi prokazatelně předán. Odlišuje-li se vymezení akce uvedené v katalogu od této smlouvy, má vždy přednost smlouva.

e) Poskytovatel se zavazuje zajistit ochranu osobních dat zákazníka či jeho dítěte před nepovolanými osobami.

f) Zákazník souhlasí s případným užitím fotografií či videozáznamů, zachycujících jeho dítě, v rámci propagace tábora.

g) Zákazník bere na vědomí, že pokud dítěti dorazí na tábor jakákoliv zásilka až po skončení jeho pobytu, je v případě zájmu o její předání nutno vyzvednout si ji přímo na táboře. Z důvodu plné časové i organizační vytíženosti v průběhu letních prázdnin nemůže poskytovatel zajistit zpětné odesílání takových zásilek. Zásilky je možné vyzvednout pouze v období konání dětských táborů.

h) Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu či doplnění těchto obchodních podmínek, a to výhradně v případě, kdy by to vyžadovala změna či úprava aktuální legislativy pro konání dětských táborových akcí. O takovéto případné změně je poskytovatel povinen informovat zákazníka v dostatečném předstihu před zahájením pobytu.

 

Znění všeobecných obchodních podmínek je platné od 1. ledna 2024.

 

Příloha 1: táborový řád TÁBOROVÝ ŘÁD

 

- Po celou dobu tábora se budu řídit pokyny vedoucích a praktikantů/instruktorů.

- Nesmím se vzdálit z prostoru tábora. Vedoucí upozorním na výskyt cizích osob.

- Budu dodržovat denní plán a účastnit se kompletního programu (rozcvičky, vyuč. hodiny, hry atd.). Z programu se nevzdaluji.

- Budu dbát na osobní hygienu (mýt se a čistit si zuby), budu udržovat svoji chatku a její okolí v čistotě.

- Budu chránit přírodu živou i neživou, nebudu lapat živočichy a ani jim nebudu nijak ubližovat, házet po nich předměty či je bezdůvodně plašit, jestliže neohrožují život můj a mých kamarádů.

- Pokud mě nějaký živočich kousne (hmyz, hlodavec, plaz …), nebo se mi stane nějaký úraz, neprodleně to ohlásím zdravotnici, popř. některému z vedoucích.

- Budu dodržovat noční klid. Po večerce budu pod peřinou SÁM a ve SVÉ posteli. (pobytové tábory)

- Rozdělávat oheň mohu jen v rámci programu a pouze v přítomnosti vedoucího.

- Nebudu ničit majetek svůj, kamarádů ani vybavení tábora.

- Kanadské žertíky jsou zakázány.

- Nebudu požívat alkoholické nápoje, kouřit ani brát jiné drogy.

bottom of page